© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Pokyny pre autorov príspevkov do ročenky   Studia Museologica Slovaca
Maximálny rozsah príspevku je 25 NS (25x1800 znakov). V prípade štúdie musí byť minimálny rozsah  príspevku 15 NS. Pokiaľ má príspevok menší rozsah, je automaticky zaradený medzi odborné články z praxe. K príspevku je potrebné dodať základné údaje o autorovi (email, tituly, organizáciu, ktorú zastupuje), abstrakt (do 10 riadkov), 5 kľúčových slov v slovenskom aj anglickom jazyku a zoznam použitej literatúry a prameňov. S autorom pred publikovaním redakčná rada ročenky Studia Museologica Slovaca v zastúpení predsedu redakčnej rady podpisuje licenčnú zmluvu o zverejnení diela a autenticite príspevku. Základnou citačnou normu je norma ISO 690. Textová časť: Text sa nepokúšať zalamovať ani špeciálne upravovať, odstavce bez tabulátora! Písmo Times New Roman, veľkosť 12, normal, bez zvýrazňovania. Riadkovanie 1,5. V prípade priamych citácií písať kurzívou. Odkazy na pramene a literatúru zásadne uvádzať v poznámkach pod čiarou v tvare: Odkaz na monografie:    MLYNKA, Ladislav. Remeselník vo vidieckom prostredí : Remeslo a status remeselníka v lokálnom spoločenstve. Bratislava : Stimul, 2004, s. 56. Odkaz na štúdie (v prípade, že je uvedený v zborníku aj editor, uveďte ho za názvom zborníka:   MLYNKA, Ladislav. Tradičné výrobné stavby v obci a ich vplyv na utváranie medzietnických kontaktov. In: Etnokultúrny vývoj na južnom Slovensku. Bratislava : Katedra etnológie FF UK, 1992, s. 64-70. Odkaz na už citovaný zdroj v texte:     MLYNKA, ref. 1, s. 50. - číslo ref. je číslo poznámky pod čiarou, v ktorej sa nachádza citovaná práca 1x s celým bibliografickým údajom. Odkaz na archívny dokument:     MVSR-Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA), f. Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918-1928 (ďalej f. MPS), škatuľa (ďalej škat.) č. 277, sign. č. 1234/1920 prez. Prílohy: Obrázky: Obrazové prílohy poprosíme zasielať samostatne vo formáte jpg, jpeg, bmp v rozlíšení min. 300 dpi a riadne označené a identifikovatené. V texte uveďte popiskom, kde by mal byť obrázok umiestnený. Tabuľky, grafy: Tabuľky a grafy je potrebné zasielať v osobitnom súbore v štandarde xls, xlsx (excel) V prípade, že rukopis nespĺňa uvedené kritériá a etické štandardy časopisu, nebude zaradený na recenzné konanie.

Aktuálne info a termíny

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2020

online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 4 (2020) stiahni tu

Nová publikácia

CHUNG Yun Shun Suzie: Museology and Theoretical Discourse. online

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Nový zväzok Populačné štúdie Slovenska 12 online Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!