© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Veda a výskum
Základná vedecko-výskumná činnosť odboru Muzeológia a kultúrne dedičstvo Odbor muzeológia a kultúrne dedičstvo sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti venuje najmä otázkam výskumu vybraných oblastí kultúrneho dedičstva, problémami teoretickej muzeológie a dejinami Slovenska. Odbor vydáva 4x ročne vedecký recenzovaný časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Odbor realizoval, prípadne participoval na viacerých grantových projektoch:   MŠ SR KEGA č. 016 STU - 4/2017 -  2017 - 2019 Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva link na projektovú stránku MŠ SR KEGA č. 065UK-4/2015 -  2015-2017 Prezentácia kultúrneho dedičstva mestskej časti Bratislava - Petržalka hlavný riešiteľ Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. (Cyklus výstav Taká bola Petržalka) MŠ SR VEGA č. 1/0176/14 –  2014-2016 Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050 hlavný rišeiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (riešené v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV) APVV-0199-12 - 2013-2017 Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. - 1. pol. 20. storočia) hlavný riešiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Organizovanie a spoluorganizovanie vedeckých podujatí Odbor sa pravidelne zapája do organizovania a spoluorganizovania vedeckých podujatí, či už ide o fakultnú študentskú vysokoškolskú odbornú činnosť (ŠVOK), ktorú organizujeme a spoluorganizujeme aj na medzinárodnej úrovni, alebo o vedecké konferencie z oblasti muzeológie a múzejníctva. Rovnako v spolupráci s Miestnou knižnicou v Petržalke organizujeme cyklus výstav Taká bola Petržalka. Každé dva roky organizujeme konferenciu “Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti”, zameranú na hmotné, ale aj nehmotné dedičstvo, na vznik, vývoj a činnosť pamäťových, fondových inštitúcií doma i v zahraničí.

Aktuálne info a termíny

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2020

online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 4 (2020) stiahni tu

Nová publikácia

CHUNG Yun Shun Suzie: Museology and Theoretical Discourse. online Nový zväzok Populačné štúdie Slovenska 12 online Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link