© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
Vybrané knižné publikácie: - KAČÍREK, Ľuboš – RAGAČ, Radoslav – TIŠLIAR, Pavol. Múzeum a historické vedy. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, 285s. ISBN 978-83-7490-585-5 - ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Demogeografický profil náboženského vyznania obyvateľstva Slovenska za posledných 100 rokov. In: Populačné štúdie Slovenska 3. P. Tišliar (ed.). Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o.z., 187s. ISBN 978-80- 971715-0-6 - KAČÍREK, Ľuboš - TIŠLIAR, Pavol. Petržalka v rokoch 1919 - 1946. Bratislava : Stimul, 2014, 68s. ISBN 978-80-8127-094-9 - TIŠLIAR, Pavol. Náčrt populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. In: Populačné štúdie Slovenska I. Pavol Tišliar (ed.). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. 19-90. - TIŠLIAR, Pavol. Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 1918 - 1945. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, 160s. ISBN 978-83-7490-633-3 - TIŠLIAR, Pavol. Národnostný kataster Slovenska v roku 1940. Bratislava, SNA, 2011, 1025s. ISBN 978-80-970666-2-8 - ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Demografický obraz Slovenska v sčítaniach ľudu 1919 – 1940. Brno : Tribun EU, 2012, 282s. ISBN 978-80-263-0264-3 - TIŠLIAR, Pavol. Etnická a konfesionálna štruktúra Gemera a Malohontu (prehľad stavu podľa vybraných statických prameňov v 18. - 1. pol. 20. storočia). Brno : Tribun EU, 2009, 220s. ISBN 978-80-7399-673-4 - TIŠLIAR, Pavol. Mimoriadne sčítanie ľudu na Slovensku z roku 1919 : Príspevok k populačným dejinám Slovenska. Bratislava : STATIS, 1. vydanie, 2007, 126s. ISBN - 978-80-85659-44-3; 2. vydanie ISBN - 978-80-85659-46-7 - ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Náčrt vývoja sobášnosti na Slovensku v rokoch 1919 – 1937. Bratislava : STIMUL, 1. vydanie, 2008, 162s. ISBN 978-80-89236-38-1 - ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Vývoj úmrtnosti na Slovensku v rokoch 1919 – 1937. Bratislava : STIMUL, 2008, 204s. ISBN 978–80–89236–44–2 - ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Populačný vývoj Podkarpatskej Rusi I. Demografická reprodukcia. Bratislava : Infostat, 2009, 236s. ISBN 978-80-89398-11-9 - ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Populačný vývoj Podkarpatskej Rusi II. Štruktúry obyvateľstva. Bratislava : Infostat, 2009, 164s. ISBN 978-80-89398-12-6 - ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Štruktúry obyvateľstva Slovenska v rokoch 1919 – 1940. Bratislava : Infostat, 2009, 224s. ISBN 978–80-89398-07-2 - ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Plodnosť a celková reprodukcia obyvateľstva Slovenska v rokoch 1919 – 1937. Bratislava : STIMUL, 2008, 164s. ISBN 978-80-89236-50-3 - ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Lexikóny obcí pre územie Slovenska I. Vybrané úradné lexikóny z rokov 1920 – 2002. Bratislava : Infostat, 2009, 159s. ISBN 978-80-89398-80-9 - ŠPROCHA, Branislav – TIŠLIAR, Pavol. Údaje o prirodzenej mene obyvateľstva Slovenska publikované v Pohyboch obyvatelstva Československa v rokoch 1919 – 1937 (analyticko-metodická príručka). Bratislava : Infostat, 2009, 127s. ISBN 978-80-89398-09-6
Scopus Author ID: 55225944700 Web of Science CC ID: C-1383-2017 ORCID: ID 0000-0002-0886-7499 Vedeckopedagogické hodnosti: 1999 – Mgr. - archívnictvo – história, diplomová práca: Okresný úrad v Dobšinej 1938 – 1945 : Historicko-správny a diplomatický prehľad 2001 – PhDr. – archívnictvo a pomocné vedy historické, rigorózna práca: Základné vývinové tendencie okresného zriadenia na Slovensku (1918) 1923 – 1945 2005 – PhD. – pomocné vedy historické, dizertačná práca: Teritoriálne disproporcie demografického vývoja na Slovensku v medzivojnovom období 2009 – docent pomocných vied historických 2014 – vedecký kvalifikačný stupeň IIa – samostatný vedecký pracovník (SAV) 2015 – profesor slovenských dejín Pracoviská: 1999 – 2000 Filozofická fakulta UK, Katedra slovenských dejín a archívnictva 2000 – 2011 Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a pomocných vied historických 2011 Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie 2018 Filozofická fakulta MUNI v Brne, Ústav archeologie a muzeologie
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. vedúci katedry etnológie a muzeológie Filozofická fakulta Univerzity Komenského Gondova 2 814 99 Bratislava č. dv. 312, e-mail: pavol.tisliar@uniba.sk
Odborná orientácia: - dejiny slovenského múzejníctva a pamiatkovej ochrany - osobnosti kultúrneho dedičstva a kultúrna politika na Slovensku - dejiny materiálnej kultúry a kultúrne regióny Slovenska - regionálna historická demografia a geografia obyvateľstva Slovenska (18. – 20. storočie) - dejiny populačnej politiky Pedagogická činnosť: - Úvod do muzeológie - Múzejná informatika - Metodika výskumu návštevnosti - Muzeológia pre nemuzeológov - Metodologický seminár pre muzeológov - Dejiny múzejníctva - Aplikované vedy v múzeu - Historická humánna geografia - Populačné teórie a populačná politika - Populačný vývoj Európy - Seminár k záverečnej práci 1, 2 - Diplomový seminár 1, 2 - Diplomová prax

Aktuálne info a termíny

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2020

online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 4 (2020) stiahni tu

Nová publikácia

CHUNG Yun Shun Suzie: Museology and Theoretical Discourse. online

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Nový zväzok Populačné štúdie Slovenska 12 online Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Grantová činnosť: - realizované v pozícii vedúceho zodpovedného riešiteľa (6) CURSUS INNOVATI - Vzdělávací nadace Jana Husa v Brne (Česká republika) – 2011-2012 Podpora aplikácie historických vied pre študijný program Muzeológia a kultúrne dedičstvo na FiF UK v Bratislave - hlavný zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0113/17 -  prebiehajúci projekt 2017 - 2019 Populačná a rodinná politika na Slovensku v 20. a 21. storočí - hlavný zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0022/08  - realizovaný v rokoch 2008 - 2010 Domácnosti a rodiny obyvateľstva Nitrianskeho okresu na základe výsledkov mimoriadneho sčítania ľudu v roku 1919 – hlavný zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0176/11 – realizovaný v rokoch 2011-2013 Populačná politika a populačný vývoj na území Slovenska v rokoch 1938 – 1945 – hlavný zodpovedný riešiteľ doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. APVV-0199-12 – prebiehajúci projekt 2013-2017 Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18.  – 1. pol. 20. storočia) - hlavný zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0026/14 – realizovaný v rokoch 2014-2016 Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050  – hlavný zodpovedný riešiteľ prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., riešené v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV (zástupca hlavného riešiteľa RNDr. Branislav Šprocha, PhD.) - ako spoluriešiteľ, člen riešiteľského kolektívu (7) MŠ SR KEGA č. 016STU-4/2017 - prebiehajúci projekt 2017 - 2019 Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva - člen riešiteľského kolektívu, hlavný riešiteľ prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (Fakulta architektúry STU) MŠVVaŠ SR VEGA č. 2/0057/17 - prebiehajúci projekt 2017 - 2019 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku - člen riešiteľského kolektívu, hlavný zodpovedný riešiteľ RNDr. Branislav Šprocha, PhD. (Prognostický ústav SAV) MŠ SR KEGA č. 065UK-4/2015 Prezentácia kultúrneho dedičstva mestskej časti Bratislava - Petržalka člen riešiteľského kolektívu, hlavný riešiteľ Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Projekt ASO (Austrian Science and Liaison Office) Epigraphia medievalia Europeae centralis – Die Wissenschaftliche Erschließung des inschriftlichen Kulturerbes im mittleren Donauraum (medzinárodný projekt, Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Slovenská republika) realizovaný v rokoch 2007 - 2009 - člen riešiteľského kolektívu, hlavný zodpovedný riešiteľ za FiF UK PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. Dotačný projekt MŠ SR na rozvoj vedy a techniky (výzva CD-2008-16910/36981) – ukončený projekt v roku 2009 Vytvorenie a prevádzkovanie informačných zdrojov demografických a štatistických údajov pre účely podpory výskumu a vývoja v rámci univerzity a ďalších výskumných inštitúcií – člen riešiteľského kolektívu, hlavný zodpovedný riešiteľ Mgr. Branislav Bleha, PhD. (Katedra humánnej geografie a demogeografie PRIF UK) MŠVVaŠ SR VEGA č.1/0115/11 – 2011-2012 Interkultúrne vplyvy v tradičnej kultúre a religiozite Slovenska - člen riešiteľského kolektívu (hlavný zodpovedný riešiteľ Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.) MŠVVaŠ SR VEGA č. 1/0145/12 –  2012-2014 Migračné procesy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948 - v rokoch 2012-2013 zástupca zodpovedného riešiteľa doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (vedúci zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.)
Členstvá v redakčných a vedeckých radách: - Muzeológia a kultúrne dedičstvo (predseda redakčnej rady, KEM, FiF UK, Bratislava) - Museologica Brunensia (redakčná rada, Masarykova univerzita Brno) - Časopis Slezského zemského muzea série B – vědy historické (redakčná rada, Slezské zemské muzeum Opava) - Antropoweb (redakčná rada, Katedra antropologie, FF ZČU v Plzni) - Historická demografie (redakčná rada, Etnologický ústav AVČR Praha) - Motus in verbo (vedecká rada, FHV UMB Banská Bystrica) - Slovenská štatistika a demografia (redakčná rada, Štatistický úrad SR, Bratislava) - Druhá svetová (redakčná rada, Katedra histórie FHV UMB Banská Bystrica) - Politologické fórum (redakčná rada, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín) - Člen Pamiatkovej rady MK SR - Člen Vedeckej rady Liptovského múzea v Ružomberku - Člen Rady Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví pri Masarykovej univerzite v Brne (ČR) - Člen akreditovaného špičkového vedeckého tímu Slovenské dejiny v stredoeurópskom kontexte  (Akreditačná komisia)