© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo

Aktuálne info a termíny

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 3/2020

online Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 4 (2020) stiahni tu

Nová publikácia

CHUNG Yun Shun Suzie: Museology and Theoretical Discourse. online

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Nový zväzok Populačné štúdie Slovenska 12 online Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Realizované študijné programy muzeológie 2.1.24 Súčasné štúdium Muzeológie a kultúrneho dedičstva prebieha v dennej forme štúdia, v oboch základných akreditovaných stupňoch a v dennej a externej forme v akreditovanom doktorandskom stupni: - bakalárske štúdium (Bc.) - magisterské štúdium (Mgr.) - doktorandské štúdium (PhD.) Jadro bakalárskeho (Bc.) študijného programu obsahuje: - dejiny múzejníctva a ochrany pamiatkového fondu - teória ochrany kultúrneho dedičstva - základy teoretickej muzeológie a monumentológie - základy príbuzných vedných disciplín (knižničná veda, kulturológia, etnológia, dejiny umenia, archeológia, história a historické vedy) medzinárodné dokumenty a právne normy na ochranu kultúrneho dedičstva - múzeum, inštitucionalizácia múzejného fenoménu - muzeografia - aplikovaná muzeológia - evidencia, dokumentácia a správa zbierok - múzejná a pamiatková prezentácia fondov - základy konzervovania - kultúrne, sociálne a spoločenské dejiny Slovenska - pomocné vedy historické v múzeu Štúdium sa končí obhajobou bakalárskej práce a záverečnou štátnou skúškou. Predmety štátnej skúšky v bakalárskom stupni: - dejiny múzejníctva a ochrany pamiatok - teoretická a aplikovaná muzeológia a monumentológia - dejiny Slovenska Absolvent bakalárskeho štúdia muzeológie si osvojí základnú problematiku ochrany kultúrneho dedičstva s dôrazom na praktickú oblasť, t.j. rovinu “muzeografickú” (dokumentácia, základná prezentácia a ochrana fondov); získava základy všeobecnej muzeológie a prehľad z vývoja národných dejín so zameraním na kultúrne a spoločenské dejiny. Bakalársky stupeň štúdia okrem jednoodborového štúdia Muzeológia a kultúrne dedičstvo je možné absolvovať aj v medziodborových kombináciách: - etnológia-muzeológia - dejiny umenia-muzeológia - história-muzeológia - informačné vedy-muzeológia - muzeológia-pedagogika (v akreditačnom procese) Jadro magisterského (Mgr.) študijného odboru obsahuje: - manažment a marketing v kultúre - práca s návštevníkmi, kultúrno-výchovná činnosť - múzejná a galerijná pedagogika - špecializovaná muzeológia - základy reštaurovania - múzejné výstavníctvo - múzejná informatika, digitalizácia a informačné systémy - ochrana a správa kultúrneho dedičstva - dejiny hmotnej kultúry a materiálna kultúra - archívne dedičstvo - špecializované múzeá (technické, etnografické, historické) - vybrané etnografické a etnologické časti (vizuálna, sociálna, kultúrna a historická antropológia, orálna história a i.) - stredoeurópske kultúrne, sociálne a spoločenské dejiny - dejiny umenia Predmety štátnej skúšky: - špecializovaná muzeológia a metamuzeológia - ochrana kultúrneho dedičstva - organizácia a riadenie, marketing kultúrno-historických inštitúcií Absolvent magisterského štúdia muzeológie si osvojí rozširujúce teoretické i praktické poznatky z odboru, s dôrazom na teoretické znalosti všeobecnej a špecializovanej muzeológie, múzejnej a galerijnej pedagogiky, metamuzeológie, ale i základy reštaurátoskej a konzervátorskej techniky, ochrany kultúrneho dedičstva. Absolventi štúdia 2. stupňa (Mgr.) majú prehĺbené znalosti z múzejnej teórie a praxe, precizujú odbornú terminológiu, svojimi odporúčaniami sa môžu podieľať na skvalitnení legislatívnej tvorby v oblasti ochrany a správy kultúrneho dedičstva. Jadro doktorandského (PhD.) štúdia obsahuje: - teoretická muzeológia - metamuzeológia - monumentológia - múzeum ako inštitúcia - paradigmy v chápaní múzea - muzealizácia skutočnosti - pamäťové inštitúcie v medzinárodnom kontexte - metodologické semináre a tvorba výskumných projektov Absolvent sa počas doktoranského štúdia špecializuje podľa schválenej problematiky, zmeranej najmä na teoretické, terminologické, legislatívne a metodologické problémy muzeológie a monumentológie, uplatniteľné v praxi pamäťových inštitúcií.