© Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2020
MUZEOLÓGIA  a kultúrne dedičstvo
PhDr. Peter Maráky externý pedagóg
(1950) Etnológ, múzejník, pamiatkár, PhDr. Štúdium na FF UK v Bratislave absolvoval 1974, rigorózna skúška v roku 1981. R. 1974–85 odborný pracovník Kysuckého múzea v Čadci, od 1975 jeho riaditeľ. R. 1985–86 riaditeľ Štátneho ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave. Od roku 1987 pracoval v Slovenskom národnom múzeu (SNM) , 1987–89 zástupca ústredného riaditeľa SNM, 1989–91 riaditeľ Historického múzea SNM, v rokoch 1991 až 1995 vedúci Vydavateľstva SNM, v rokoch 1995-1998 a 2002 – 2009 generálny riaditeľ SNM. V roku 1998 metodik v Muzeologickom informačnom centre SNM. V rokoch 1998-2002 pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva na Ministerstve kultúry SR, kde vypracoval základ systematického budovania legislatívy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva v SR . Od roku 1991 šéfredaktor obnoveného periodika - kultúrnej revue Pamiatky a múzeá . Od roku 2011 riaditeľ Múzea dopravy STM v Bratislave. Zaoberá sa materiálnou kultúrou, muzeológiou a ochranou pamiatok, manažmentom kultúry. Pod jeho vedením sa Kysucké múzeum výsledkami svojej činnosti zaradilo medzi popredné regionálne múzeá na Slovensku. Významnou mierou prispel k budovaniu skanzenového Múzea kysuckej dediny a obnove historickej lesnej železnice v N. Bystrici – Vychylovke. Zorganizoval (s A. Prandom a P. Salnerom) komplexný národopisný výskum zátopových obcí Riečnica a Harvelka. Spoluzakladateľ a organizátor festivalu Etnofilm Čadca. Na čele SNM sa zaslúžil o vznik a rozvoj viacerých múzeí menšinových kultúr a vybudovanie nového areálu SNM v obnovených kúriách na Žižkovej ulici v Bratislave. Autor odborných a popularizačných publikácií (monografie: Čadca a okolie, Kultúrny život Slovenska 1999 - 2002, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku., mnohých štúdií, analýz, esejí a článkov, televíznych, rozhlasových a filmových scenárov , libriet a scenárov historických a etnografických výstav. Spolupracoval na viacerých syntézach slovenskej vedy (EAS, Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska a i.), bol podpredsedom redakčnej rady Atlasu krajiny SR. Riadil projekty podporené z grantových schém APVV, ESF, tzv. nórskych fondov a pod. Člen správnych rád (UK, VNJH), vedeckých rád (múzeá, knižnice, ústavy), špecializovaných poradných orgánov (Slovenský filmový ústav, Národná banka Slovenska), grantových komisií, člen redakčných rád časopisov a zborníkov, v minulosti dlhoročný člen výboru NSS pri SAV a predstavenstva Zväzu múzeí na Slovensku.

Aktuálne info a termíny

Nový zväzok ročenky STUDIA MUSEOLOGICA SLOVACA vol. 4 (2020) stiahni tu

Nové číslo časopisu

Muzeológia a kultúrne

dedičstvo 2/2020

online

Nová publikácia

CHUNG Yun Shun Suzie: Museology and Theoretical Discourse. online

Poďte študovať

muzeológiu vo všetkých

troch stupňoch a v

zmysluplných

kombinovaných formách!

Nový zväzok Populačné štúdie Slovenska 12 online Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo v novom hodnotení  Scimago SJR potvrdil  svetovú špičku v Q1 v oboch kategóriách “Museology” aj “Conservation” link Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!