Domov Študijné programy Veda a výskum časopis (Journal) Muzeológia a kultúrne dedičstvo APVV-0199-12 Fotogaléria © Muzeológia a kultúrne dedičstvo 2016
Muzeológia       a kultúrne dedičstvo
Archív správ Kontakty MKD, o.z.
Vedecký časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo
Pokyny pre autorov Archív čísel, abstrakty
Vedecký recenzovaný časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo vychádza 2x ročne s uzávierkou príspevkov k 28. feburáru a 30. septembru príslušného roku. Redakcia prijíma príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Príspevky v iných jazykoch redakcia neprijíma. Rukopisy sa zasielajú výlučne v elektronickej forme (doc., docx, rtf, txt) vrátane príloh.  Zameraním časopisu je predovšetkým mapovať vedeckú prácu na poli muzeológie, múzejníctva, monumentológie, ale aj ďalších príbuzných odborov a špecializácií, ktoré sa podieľajú na ochrane a správe kultúrneho dedičstva s dôrazom na strednú Európu. Preto obsah príspevku musí zodpovedať vymedzenej orientácii časopisu. Odporúčame zasielať najskôr abstrakty príspevkov. Rukopisy, ktorých obsah schváli redakčná rada sú následne anonymne posudzované dvoma rôznymi recenzentami a o publikovaní rozhoduje na základe posudkov redakčná rada časopisu. Redakčná rada časopisu: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (predseda), PaedDr. Tibor Díte, PhDr. Jan Dolák, PhD., Mgr. Silvia Eliašová, PhD., Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD., PhDr. Peter Maráky, doc. PhDr. Zbyněk Z. Stránský, doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD., Mgr. Lenka Ulašinová-Bystrianska, PhD., Mgr. Lenka Vargová Redakčná rada zasadá 4x ročne, v marci, máji, septembri a novembri, schvaľuje obsah Medzinárodná redakčná rada časopisu: Dr. Vitaly Ananiev, CSc., Saint-Petersburg State Univerzity (Rusko); Jennifer Anne Harris,PhD., Curtin University Perth (Australia); prof. Jože Hudales, PhD., University of Ljubljana (Slovinsko); Dr. Tone Kregar, Muzej novejše zgodovine Celje (Slovinsko); assoc. prof. François Mairesse PhD. , Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 (Francúzsko); prof. Eiji Mizushima, PhD., University of Tsukuba (Japonsko);  prof. Bruno Brulon Soares, PhD., Federal University of the State of Rio de Janeiro (Brazília); assoc. prof. M. A. Lynne Teather, M. A.  PhD. (Kanada) Základné etické štandardy pre zverejňovanie v časopise Muzeológia a kultúrne dedičstvo: 1. Príspevok musí byť pôvodný, tzn. výsledkom vlastnej vedeckej práce autora, na základe vlastného výskumu prameňov, odbornej literatúry, terénneho výskumu a pod., na ktoré autor odkazuje v texte podľa citačného štandardu časopisu (štandardy na citovanie sa nachádzajú v pokynoch pre autorov). 2. Príspevok alebo jeho časť nebola publikovaná v inom printovom alebo elektronickom médiu, čo potvrdzuje autor príspevku svojim podpisom v osobitnej licenčnej zmluve. 3. Príspevky zaradené do časti štúdie podliehajú obojstranne anonymnému recenznému konaniu dvoch odborníkov, ktorých určuje redakčná rada časopisu. Súčasťou recenzného konania je aj otázka originality. Podrobné pravidlá publikačnej etiky časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo tu  Časopis je indexovaný v medzinárodných databázach: - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) - Historical Abstracts EBSCOhost - The European Reference Index for the Humanities    and the Social Sciences (ERIH PLUS)
ISSN 1339-2204 

Aktuálne info a termíny!

Obhajoby záverečných prác a štátne skúšky sú plánované na 30. mája až 1. júna 2016 Dlho očakávané vybrané zábery z odbornej exkurzie v Poľsku Konferencia Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti III. 12. - 14. apríla 2016 na FiF UK - pozvánka tu - program konferencie - organizačné pokyny - niekoľko záberov z konferencie a sprievodných programov 4. februára 2016 sa o 16,00 v Miestnej knižnici Petržalka uskutočnila vernisáž k výstave  Petržalka 1973 - 1989”. - info tu  - pozvánka - foto z vernisáže - postery z výstavy STAKAP 2015 niekoľko fotiek Na odbore máme novú knihu: DOLÁK, Jan. Muzeum a prezentace. Stiahni tu Predplatné časopisu Muzeológia a kultúrne dedičstvo Milí študenti, pribudla možnosť anonymných návrhov k zlepšeniu nášho štúdia. Píšte!
Výkonní redaktori/Executive editors prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. - Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Jazyková redakcia/ Proofreading: Anglický jazyk: Mgr. Slavomír Čéplö Český jazyk: Bc. Monika Mikulášková Slovenský jazyk: Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD. Vydavateľ/Published by: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Gondova 2 814 99 Bratislava SLOVAK REPUBLIC Redakcia/Editorial Office: Odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo Katedra etnológie a muzeológie FiF UK e-mail: muzeologia@fphil.uniba.sk
Zaslať abstrakt príspevku Publikačná etika časopis (Journal) Muzeológia a kultúrne dedičstvo